Coaching/Training

Welkom
Welkom. Bent u werkzaam binnen de gezondheidszorg (of daarbuiten) en op zoek naar coaching, intervisie of anderszins? Hier bent u aan een goed adres om te leren in relatie tot beroep, werk en organisatie. 
De volgende opties zijn mogelijk. 

Coaching
Coaching richt zich oplossingsgericht en praktisch op het verwerven van nieuwe competenties en vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van uw samenwerking met anderen, het verminderen van werkdruk, het stellen van grenzen, de bejegening van cliënten of patiënten, uw presentatievaardigheden etcetera. Een coachingstraject is individueel en omvat in de regel zo'n vijf tot tien zittingen. 

Supervisie
Supervisie stimuleert het leren reflecteren op eigen, concrete werkervaringen vanuit de invalshoeken (1) persoon (2) beroep (3) werkveld/organisatie. Supervisie richt zich op een grotere professionale zelfsturing en het ontwikkelen van een eigen professionele stijl. Supervisie kan individueel maar ook in een groep (maximaal vier supervisanten) plaatsvinden. Allerlei professionele vragen kunnen als thema worden ingebracht. 

Intervisie
Intervisie wil zeggen: met vier tot acht collega's in een groep elkáár de spiegel voorhouden, waarbij de intervisiebegeleider toeziet op de kwaliteit van het reflectieve proces. De inbreng bestaat vaak uit iemands professionele vraag, dilemma of behoefte aan toetsing. Een intervisiegroep komt minimaal vier keer bijeen maar kan ook jarenlang blijven functioneren. 

Training
In een training worden concrete attituden of vaardigheden aangeleerd. Het precieze doel en de concrete vorm ontstaan in gezamenlijk overleg. 

Algemene informatie
Alle vormen van begeleiding zijn resultaatgericht en to the point; we evalueren dan ook regelmatig de voortgang van het proces.
Het tarief voor de begeleing is afhankelijk van de vraag en het werkveld. Voor diegenen die de kosten niet bij een werkgever kunnen declareren, geldt een gereduceerd tarief.
Mijn kantoor is in het Glasgebouw te Eindhoven. Ik heb daarnaast goede ervaringen met het begeleiden via skype.
Tenslotte: de informatie op deze site is beknopt. Neem daarom - vrijblijvend - contact op als u verdere vragen heeft.